Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Croeso i’n seminarau misol sy’n darparu llwyfan ar gyfer trafodaeth ehangach am gydraddoldeb, mudo, cydnerthedd, hunaniaeth, diwylliant a threftadaeth.


Mae ein seminar agoriadol yn ymwneud â’r Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol – paratoi’r ffordd ar gyfer cymdeithas fwy cynhwysol o safbwynt hil erbyn 2030, a bydd yn cael ei chynnal ar-lein ar Zoom ddydd Iau 25 Ionawr 2024 rhwng 5.00pm a 6.30pm.


Prif siaradwyr:


Usha Ladwa-Thomas, Cynghorydd Hil a Phrifysgol Caerdydd: Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol – amlinellu’r siwrnai o ran datblygu’r Cynllun, a’r egwyddorion sy’n sail iddo.

Nashima Begum, Uwch-gynghorydd Polisi – Cydraddoldeb Hil, Yr Is-adran Ddiwylliant: Cyflawni’r Nodau a’r Camau Gweithredu ar gyfer Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon: Ein dull o weithredu.

Rajvi Glasbrook, aelod o’r panel holi ac ateb ac aelod o Dîm y Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol.

Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru yn fenter arloesol sy’n hybu gweledigaeth i sicrhau Cymru wrth-hiliol erbyn 2030. Mae’r cynllun yn mynd i’r afael â hiliaeth systemig a sefydliadol er mwyn hyrwyddo dinasyddiaeth weithgar a gwasanaethau teg ar draws pob sector, a’i nod yw gwneud newidiadau ystyrlon a mesuradwy i fywydau pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol. Cafodd y cynllun ei lansio y llynedd. Mae’n seiliedig ar brofiadau go iawn, a chafodd ei ddatblygu ar y cyd ag ystod eang o gymunedau a sefydliadau.

Cysylltwch â ProsiectTAG@cbhc.gov.uk os hoffech gael gwybod mwy. Gobeithio y gwelwn ni chi yno! Ffôn: 01970 621 234

Bydd y sgwrs hon yn cael ei thraddodi yn Saesneg.

Mae nifer cyfyngedig o docynnau a rhaid bwcio ymlaen llaw.


Bydd y ddarlith yma yn cael ei recordio, ac yn cael ei lanlwytho yn fuan i gyfrif YouTube y Comisiwn Brenhinol.


Tickets

Additional Information