Pensaernïaeth / Architecture


English Below


Archwilio eich Archif – Clipluniau Archifol

Pensaernïaeth

Ymunwch â ni i gael cipolwg difyr ar lyfrgelloedd ac archifau sefydliadau bach a mawr. Eleni ar gyfer wythnos Archwiliwch eich Archif, fe’ch gwahoddir i wythnos o sgyrsiau ‘ciplun’ rhithiol am ddim ar y pum prif faes y mae ein llyfrgell ac archifau’n ymdrin â nhw: Archaeoleg, Pensaernïaeth, Treftadaeth Eglwysig, Archaeoleg Ddiwydiannol ac Archaeoleg Arforol.


Dydd Mawrth, 23 Tachwedd, 13:00


Bydd y sgwrs hon yn canolbwyntio ar Pensaernïaeth a bydd yn cynnwys sgyrsiau ‘ciplun’ o’r canlynol:

  • Amgueddfa Cymru – A Brief History of the Cathays Park Building – Kristine Chapman

  • Society of Antiquaries – Architecture in the collections of The Society of Antiquaries – Becky Loughead

  • Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru – The Architectural Archives Advisory Panel for Wales – Elinor Weekley

  • CBHC – Building the Twentieth Century – Susan Fielding

Caiff y ddarlith ddi-dâl hon ei darparu drwy Zoom ac anfonir y gwahoddiad i chi ar ôl i chi archebu’ch lle. Peidiwch ag anghofio lawrlwytho Zoom os nad ydych wedi gwneud eisoes!

Mae nifer cyfyngedig o docynnau a rhaid bwcio ymlaen llaw.

Gofynnwch am un tocyn ar gyfer pob teulu.


Yn ystod 2021 fe fyddwn ni’n cynnal digwyddiadau arbennig a chyflwyniadau rheolaidd yn gysylltiedig â’n prosiectau ymchwil presennol. Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiadau ar-lein di-dâl hyn. Caiff yr holl sgyrsiau eu recordio a byddant ar gael yn y man ar sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol.
Explore your Archive – Archival Snapshots

Architecture

Join us for fascinating snapshots of the libraries and archives of great and small institutions. This year for Explore your Archive week, you are invited to a week of free virtual ‘snapshot’ talks on the five main subject areas covered within our library and archives: Archaeology, Architecture, Ecclesiastical Heritage, Industrial Archaeology, and Maritime Archaeology.


Tuesday, 23 November, 13:00


This talk will be focusing on Architecture and will include ‘snapshot’ talks from the following:

  • National Museum Wales – A Brief History of the Cathays Park Building – Kristine Chapman

  • Society of Antiquaries – Architecture in the collections of The Society of Antiquaries – Becky Loughead

  • Royal Society of Architects in Wales – The Architectural Archives Advisory Panel for Wales – Elinor Weekley

  • RCAHMW – Building the Twentieth Century – Susan Fielding

This free lecture will be delivered via Zoom and the invitation will be sent to you once you have booked your place. Please don’t forget to download Zoom if you haven’t already!

Tickets will be limited and must be booked in advance.

Please reserve one ticket per household.


During 2021 we will be holding special events and regular presentations on our current research projects. All are welcome to these free online events. All talks will be recorded, becoming available in due course on the Royal Commission’s YouTube channel.

Tickets

Additional Information

Am fwy o wybodaeth / For further information
Ebost / Email: nicola.roberts@rcahmw.gov.uk
Ffôn / Tel: 01970 621248

Dilynwch ni / Follow us
FacebookTwitter